__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"7b875":{"name":"Main Accent","parent":-1},"5a321":{"name":"Accent Transparent","parent":"7b875"}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"7b875":{"val":"var(--tva-skin-color-4)","hsl":{"h":210,"s":0.7778,"l":0.5412,"a":1}},"5a321":{"val":"rgba(46, 138, 229, 0.15)","hsl_parent_dependency":{"h":210,"l":0.54,"s":0.78}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"7b875":{"val":"rgb(55, 179, 233)","hsl":{"h":198,"s":0.8,"l":0.56,"a":1}},"5a321":{"val":"rgba(55, 179, 233, 0.15)","hsl_parent_dependency":{"h":198,"s":0.8,"l":0.56,"a":0.15}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"7b875":{"name":"Main Accent","parent":-1},"5a321":{"name":"Accent Transparent","parent":"7b875"}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"7b875":{"val":"var(--tva-skin-color-4)","hsl":{"h":210,"s":0.7778,"l":0.5412,"a":1}},"5a321":{"val":"rgba(46, 138, 229, 0.15)","hsl_parent_dependency":{"h":210,"l":0.54,"s":0.78}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"7b875":{"val":"rgb(55, 179, 233)","hsl":{"h":198,"s":0.8,"l":0.56,"a":1}},"5a321":{"val":"rgba(55, 179, 233, 0.15)","hsl_parent_dependency":{"h":198,"s":0.8,"l":0.56,"a":0.15}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__

Đăng Nhập

Bạn Chưa Phải Là Member?

Đăng ký để khám phá toàn bộ sức mạnh của Blueky Member:

  • Miễn Phí Trọn Đời
  • Truy cập các tài nguyên chỉ dành cho thành viên
  • Tham gia vào cộng đồng riêng tư
  • Thư viện mẫu & Nội dung miễn phí
  • Hỏi và đáp chỉ dành cho thành viên

Chào mừng Đến Với Blueky Member

Khóa học

Truy cập các khóa học Member của bạn.

Truy Cập Khóa Học

Cộng đồng Member

Cộng đồng dành riêng cho các Member.

Tới Cộng Đồng

Thư viện mẫu

Các mẫu dành cho Blueky Member.

Vào Thư Viện